"; echo "/* $row[topic] */
$date"; echo ""; echo "

$row[body]

"; section_close(); } ?>